• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 เม.ย - 17 พ.ค 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 เม.ย - 17 พ.ค 2562

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 21 จำนวน 60 คน

สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 21 (สำหรับผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว) จำนวน 20 คน

สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 21 (สำหรับผู้ที่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) จำนวน 30 คน