• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญส่งบทความวิจัย วารสาร เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญส่งบทความวิจัย วารสาร เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
                ขอเชิญผู้ที่สนใจเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจัดทำเป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม – เมษายน 2562 ด้านการศึกษา ด้านการเรียนการสอน ในสาขาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://edu.nsru.ac.th/2018/journal_edu/schedule