• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณธครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การตอนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย อาจารย์ พรรณี เหมสถล หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์