• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1/2562

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกลางโปิดโครงการ จากนั้นยเป้นการบรรยายให้ความรู้ในด้านวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา