• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาและแลกเปลี่ยนงานด้านกิจการนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาและแลกเปลี่ยนงานด้านกิจการนักศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนการทำงานสโมสรนักศึกษา งานประกันคุณภาพ และทักษะภาวะผู้นำ