• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562 ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562 ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และเป็นการมอบดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และ คณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ในหัวข้อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากนั้นเป็นการให้โอวาทจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในส่วนของการดำเนินงานบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์