• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2562

ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป และเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ณ ห้องประชุมภูมิทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์