• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่1/2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่1/2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา ก่อนการให้ความรู้จาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร ได้ให้ความรู้ โครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ E-PLC จากนั้นเป็นการบรรยายการใช้งานระบบ Trainflix จากผู้พัฒนาระบบ และการบรรยายเรื่องการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRzUS12frxjGvicWGXoWA0GVMsAdWIToXhCYCQorIdA-KIo8vdUdWJmEVPowwZbGwd9hgpg7w25APT-/embed?start=true&loop=true&delayms=3000" frameborder="0" width="750" height="569" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>