• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งานลอยกระทง จัดโดย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงานลอยกระทง จัดโดย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์