• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

1. หลักสูตร และจำนวนที่เปิดรับ
  1.1 หลักสูตรที่เปิดรับ
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  1.2 จำนวนรับ
       รับจำนวน 180 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ
  2.2 มีสัญชาติไทย
  2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  2.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. 
  2.5 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดนคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
  2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทำผิดตามวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
  2.11 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าศึกษาต่อหรือสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3. การรับสมัคร
  3.1 วัน เวลาที่รับสมัคร
        วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 
  3.2 วิธีการสมัคร
        ผู้สมัครทำการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th ตามวันและเวลาที่กำหนด
  3.3 การชำระค่าสมัคร
        ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียม การสมัคร 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขบัญชี 678-7-92730-4  ชื่อบัญชีค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ 
        ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 แล้วนำหลักฐานการโอนเงินแนบหลักฐานการสมัครผ่านเว็บไซต์ 
  3.4 การตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัคร และสถานะการสมัคร
        ให้ผู้สมัครทำการตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัคร และสถานะการสมัคร ได้ 2 วันทำการ หลังจากวันที่ชำระค่าสมัคร ทางเว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th
 
4. หลักฐานประกอบการสมัคร
  4.1 สำเนาใบรายงานผลการสำเร็จการศึกษา หรือ สำเนาใบปริญญาบัตร
  4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น
  4.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำหน้าหน้าชื่อ หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
        โดยให้ผู้สมัครทำการจัดเตรียมหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์(PDF) โดยรวมเป็นไฟล์เดียว และหลักฐานการชำระเงินจัดเป็นไฟล์รูปภาพ(JPG) จากนั้นให้อัพโหลดหลักฐานพร้อมกับการสมัครผ่านเว็บไซต์ที่ได้กำหนด
        หมายเหตุ เอกสารทุกแผ่นจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน และลงชื่อรับรองสำเนาทุกแผ่น
 

5. การคัดเลือก ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th
  5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
       วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 
  5.2 สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) 
       วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. 
  5.3 ประกาศรายชื่อผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
       วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562  
  5.4 สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) 
       วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 4-5 มกราคม 2563  เวลา 09.00-16.00 น.

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
       วันพุธที่ 8 มกราคม 2563  ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th