• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู)

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู)

สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ