• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การสมัครเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

การสมัครเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

เนื่องด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะส่งนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเพื่อ   ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ได้สมัครเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่แนบมาพร้อมกันนี้ และสามารถดาวน์โหลดแบบส ารวจได้ที่ เว็ปไซต์คณะครุศาสตร์ edu.nsru.ac.th และกรอก ข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ส่งมายัง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000 หรือส่งด้วยตนเองที่ อาคาร 9 ห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563  เพื่อคณะครุศาสตร์จะด าเนินการ พิจารณาคุณสมบัติและจัดส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนต่อไป