• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนานักศึกษาวิชาชีพครู ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์