• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

คณะครุศาสตร์

จัดโครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา

เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะผู้นำทางวิชาการให้กับนักศึกษา และศึกษาแนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับในการดำเนินงาน
ของนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะผู้นำและการบูรณาการทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ  ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์