• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชน ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยทีมงานคณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการอบรมเรื่อวบัญชีครัวเรือน :ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรในการอบรม แก่ชาวบ้าน ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี