• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้ในครั้งนี้