• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคุณพงษ์ลดา คงหอม หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คนต่อไป