• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในส่วนของคณะครุศาสตร์

ผลการลงคะแนนเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในภาคส่วนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1. ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร ได้คะแนน 44
2. ผศ.ดร.สิริพร ปาณาวงษ์ ได้คะแนน 39
3. ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม ได้คะแนน 38