• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลื่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศยกเลิกหรือผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับมติของสถาบันอุดมศึกษา 4 เครือข่าย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาให้เลื่อนวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ออกไปเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2563 หรือต้นเดือนกรกฎาคม 2563

มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

จึงประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็น วันที่ 1 กรกฎาคม 2563