• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปินงาน จากนั้นเป็นการบรรยายความรู้ PLC ระบบการฝึกประสบการณ์ และการมอบพวงมาลัย แก่ ครู พี่เลี้ยง และการได้รับฟังธรรมเทศนา ด้านคุณธรรม จริยกรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการฝึกประสบการณ์