• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อบรม Microsoft Team แก่คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรม Microsoft Team แก่คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชยันต์ นันทวงศ์ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้