• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมเปิดภาคเรียนคณาจารย์ และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 1/2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมเปิดภาคเรียนคณาจารย์ และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 1/2563 ณ ห้องภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเกียรติในการประชุม เพื่อชี้แจงและรับฟัง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จากนั้นเป็นการแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และแสดงคณยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ และแสดงความยินดีกับ อาจารย์และบุคลากรใหม่ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุชา นุ่มเกลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาบรรยายความรู้ เรื่อง การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แก้คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในครั้งนี้