• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างต่มกระบวนการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ของคุรุสภา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป้นประธานกล่าวเปิดโครงการ