• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศสำหรับนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์ ขอรับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

          ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์ ขอรับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ
 
เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนการศึกษาโดยพิจารณาให้แก่นักศึกษาที่เป็นครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลการเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งนี้นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาทุนการศึกษาดังกล่าว
 
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
นักศึกษาที่จะสมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชั้นปีที่ 1 
2. ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ (ยากจน)
3. มีผลการเรียนดี ที่ระดับ 3.00 ขึ้นไป (ชั้น ม. 6)
4. เป็นผู้มีความประพฤติตนที่ดี
5. มีจิตอาสา
 
ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษา
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ชัดเจน
2. ยื่นใบสมัครขอรับทุนให้กับ คุณราเมศ ชาญณรงค์ สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
3. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนโดยการสัมภาษณ์
 
เอกสารประกอบการสมัครขอทุนการศึกษา ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร 1 รูป
7. กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้แนบใบมรณบัตรเป็นหลักฐาน 1 ฉบับ
8. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 1 ฉบับ
9. ใบรับรองการประพฤติตนที่ดี 1 ฉบับ
 
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ตั้งแต่ วันที่ 5  -  11 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2563
สัมภาษณ์ผู้ขอทุนการศึกษา วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2563
พิธีมอบทุนการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2563