• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประเมินสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณธครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี