• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย เทียมทัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากร