• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี