• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อบรมการผสมอาหารและการให้ความรู้แก่ชาวบ้านชุมชนหนองแว่น จังหวัดอุทัยธานี

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ไปอบรมการผสมอาหารและการให้ความรู้แก่ชาวบ้านชุมชนหนองแว่น จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก และกำกับติดตามผลที่ได้จากการสร้างรายได้ของชาวบ้านในชุมชน