• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์