• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานมุทิตาจิต แก่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู่้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติกล่าวให้โอวาท และนำกล่าวการมุทิตาจิต  แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 5 ท่าน ภายใต้ชื่อ ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา