• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเก้าสู่โลกการทำงาน(ปัจฉิมนิเทศ) ในที่ 17 พ.ย. 2563