• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สอบวัดแววความเป็นครูของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสอบวัดแววความเป็นครู สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เดินตรวจความเรียบร้อย พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้