• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชายตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็กเจ้าพระยา และ อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธนี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็กเจ้าพระยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสาธารณสุข อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี