• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครู ใเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้บรูณาการศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำสะแกกรังฯ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และ เขต 2 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้บรูณาการศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 935 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยส่งใบสมัครได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร maew747@hotmail.com ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 รับจำนวน 60 คน