• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์