• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการบ่มเพาะความเป็นครู การบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564 คณธครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการบ่มเพาะความเป็นครู "การบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน" เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมพระบาง ตึก 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้น ผอ.ศักดิ์ดา ทิพวรรณ์ ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมอทอง และครูชำนาญการพิเศษ ครูธนัฏชัย จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้