• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่าน ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2563