• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการสัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการแนะนำข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากผู้อำนวยการโรงเรียน และครูพี่เลี้ยง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี