• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขั้นตอนการยื่นความประสงค์จัดส่งเอกสารใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ(กรณีสำเร็จการศึกษา)

ขั้นตอนการยื่นความประสงค์ ให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จัดส่งเอกสารใบรายงานผลการเรียน และใบรับรองคุณวุฒิ (กรณีสาเร็จการศึกษา)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบันมีความรุนแรงในการระบาดมากขึ้น ทางกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จึงดำเนินการจัดทาระบบขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารใบรายงานผลการเรียน และใบรับรองคุณวุฒิ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้