• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศการเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ประกาศการเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564

จะเปิดรับสมัคร ในภาคเรียนที่ 2/2564 ประมาณเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564