• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564  บัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564                ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 14 ชั้น 8 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Line Meeting  ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ท่านอธิการได้กล่าวแสดงความยินดี และขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านที่จะก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และอำนวยพรให้นักศึกษาทุกท่านได้เก็บเกี่ยววิชาความรู้เพื่อไปพัฒนาตนเอง องค์กร และพัฒนาประเทศชาติสืบไป 

การปฐมนิเทศครั้งนี้ คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการ บุคลากรสำนักวิทยบริการ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักศึกษาในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนประกอบในการจัดการศึกษา  คณะครุศาสตร์ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ   #การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า2019