• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 การปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคาร14 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาที่สามารถสอบเข้าเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้เน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีในอนาคต จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวให้โอวาทให้แก่บรรดานักศึกษาใหม่ ในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาครู รวมทั้งบอกเล่าความเป็นมาของคณะครุศาสตร์ วิสัยทัศน์ ความมุ่งหวัง ตลอดจนอัตลักษณ์สำคัญของการเป็นครูที่ทางคณะฯได้ปลูกฝังให้แก่นักศึกษาในทุกรุ่น และรองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน ในครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และชี้แจงรายละเอียดในการเรียน เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศจะช่วยทำให้นักศึกษามีความพร้อม ในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อม อันเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ ให้นักศึกษาได้รู้จัก  #การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019