• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมทีมงานบริหาร เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 9 คณะครุศาสตร์ (ย่านมัทรี)  คณะครุศาสตร์ได้จัดการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ประธานที่ประชุม และทีมงานบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัดให้เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป