• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิศวกรสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดประชุมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์  ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้สามารถส่งเสริมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ในการเพิ่มประสบการณ์ในสายวิชาชีพ  เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ

การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019