• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ทุนการศึกษา-มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง(ทดแทนทุนเดิม)ประจำปีการศึกษา2564ฉบับแก้ไข

นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ทาง http:/sd.nsru.ac.th และเพจงานแนะแนวและทุนการศึกษาNSRU

ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/.../1-vV98rrIcSg52L1hNuy.../view...

และคำชี้แจงใบสมัครทุนได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/.../1e45quI336twcHTJcxR4.../view...

และ ส่งใบสมัครทุนการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยส่งใบสมัครทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการขอทุนเป็นไฟล์PDF ทางกล่องข้อความ เพจงานแนะแนวและทุนการศึกษา NSRU หรือทางไปรษณีย์ที่กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา (ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) จัดส่งเป็นจดหมายลงทะเบียน หรือEMS ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยถือวันที่ในการประทับตราของทางไปรษณีย์เป็นหลัก

โดยมีเอกสารประกอบการขอทุนดังนี้

๑. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ติดในใบสมัครทุน จำนวน ๑ รูป

๒. หนังสือรับรองสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษาของสถาบันการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

๓. ผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แล้วแต่กรณี (พร้อมสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (พร้อมสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๑ ฉบับ (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔)

๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครขอทุน (พร้อมสำเนาถูกต้องและขีดคร่อมระบุ “เพื่อสมัครขอรับทุนอุปการะการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งเท่านั้น) จำนวน ๑ ฉบับ

๖. ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน โดยมีผู้สมัครและผู้ปกครอง/ครอบครัว อยู่ในภาพด้วย

๗. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

๘. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา

๑. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๒. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ข้อมูลจาก งานแนะแนวและทุนการศึกษา nsru  https://www.facebook.com/1497796907151258/photos/a.1497798510484431/2837859403144995/