• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :

               ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563-2565 วช. จึงกำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

            โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

            1. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

            2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

            3. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

            4. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่

            5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

            6. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

            7. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง

            8. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

            9. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

            โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และการเกษตร

            ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

            ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ     

            โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

            ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

            โปรแกรมที่ 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ

            ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง  

            ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์             

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

            โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

            ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

            โปรแกรมที่ 16ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

            ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง

โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ

            ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา   https://www.nriis.go.th/ ,    https://www.nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9470

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612 , 065 349 9372 และ 065 349 9382

อีเมล : nriis@nrct.go.th