• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับหลักสูตร)คณะครุศาสตร์

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ได้จัดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติจาก

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ประธานกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิกร แก้วทอง กรรมการ

๓. อาจารย์ ดร.ชยันต์ นันทวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

๔. อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติจาก

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ประธานกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิกร แก้วทอง กรรมการ

๓. อาจารย์ ดร.ชยันต์ นันทวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเษม ผู้ช่วยเลขานุการ

 #การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

#ขอบคุณข้อมูลและภาพจากคุณภิรณัฏฐ์ดิษฐเจริญนักวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์