• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมคณะกรรมการคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเป็นการประชุมตามวาระ นำโดยผู้บริหารคณะฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และนายรุ่ง อุดมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการประชุมครั้งนี้