• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

วันนี้ 27 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการนิเทศตามคำสั่งจังหวัดที่ 35/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564  ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ตามรายละเอียดดังนี้

เวลา 09.00 น. ณ ศพด.รร.เทศบาลวัดไทรใต้

เวลา 10.00 น. ณ ศพด.รร.วัดวรนารถบรรพต

เวลา 11.00 น. ณ ศพด.รร.วัดช่องคีรีสิทธิวนาราม

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจดังนี้

 1.ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2.แจ้งผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

 #การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019