• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่ นางสาววิมลมาศ ปราบดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น เยาวชนคนต้นแบบ สาขาบำเพ็ญประโยชน์

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสโมสรโรตารีจตุจัก ภาค 3350 โรตารีสากล